X
تبلیغات
زولا

حرکت دور میدان

چهارشنبه 10 آذر 1395
حرکت دور میدان:

 

حرکت دور میدان از سمت چپ صورت می گیرد. حق تقدم با وسیله نقلیه ای است که در حال حرکت دور میدان یا در حریم میدان باشد و راهنمای سمت چپ برای حرکت دور میدان مورد استفاده قرار می گیرد.

 نکته:

نوعی میدان وجود دارد که میدان سکو دار نام دارد که هم می توانیم از سمت چپ و هم از سمت راست آن حرکت کنیم. (جای ایستادن پلیس یا محل نصب دوربین های    مدار بسته کنترل کننده ترا فیک)                                                      

تقاطع:

حریم تقاطع ۱۵ متر می باشد و باید این حریم،که ۱۵ متر نرسیده به تقاطع و ۱۵ متر بعد از تقاطع می باشد را رعایت کرد. اگر ایست انجام بدهیم از نظر قانونی تخلف حساب می شود اما در حال حرکت از تقاطع های فرعی به اصلی باید طوری حرکت کنیم که محدوده ۱۵ متر را رد کنیم. در غیر این صورت اگر تصادفی اتفاق بیافتد در محدوده ی ۱۵ متری ، مقصر ماشینی که از فرعی بیرون آمده و اگر ۱۵ متر را رد کرده باشیم مقصر ماشینی که از خیابان اصلی می گذرد می باشد  .

چهارراه های هم عرض:

 به چهارراه هایی که عرض خیابان های منتهی به تقاطع،یک اندازه باشد که مشخصه ی آن یا اینکه خط کشی نرسیده به مرکز تقاطع از چهار مسیر یا ممتد کامل باشد و یا مقطع(بریده بریده) کامل باشد.


عرض نمونه هایی از چهارراه هم


چهارراه های غیر هم عرض:
به چهارراه هایی که عرض خیابان های منتهی به تقاطع یکسان نباشد که مشخصه آن خط کشی نرسیده به تقاطع از سمت عرض کم ممتد و از سمت عرض زیاد مقطع باشد.

نمونه چهارراه غیر هم عرض

 قواعد:

در چهارراه های هم عرض که فاقد تابلوی ایست یا تعیین کننده مسیر حرکت باشد.

1- اگر سه ماشین باشند رعایت حق تقدم با وسیله ای که سمت راست آن خالی باشد و بعد ماشینی که سمت راست آن خالی شد به ترتیب حرکت می کند. ۳←۲←1



حق تقدم درچهارراه هم عرض که فاقد تابلوی ایست میباشد

 2- اگر چهار تا ماشین باشند حق تقدم با ماشینی است که گردش به راست انجام می دهد و بعد به ترتیب ماشینی که سمت راست آن خالی باشد به حرکت ادامه      میدهند.

در چهارراه های هم عرض که تابلوی ایست داشته باشد :

حق تقدم با وسیله ای که تابلوی ایست در مسیر آن نباشد و آن ماشینی که تابلوی ایست در مسیرش قرار دارد آخرین ماشین می باشد که از تقاطع می گذرد.

در چهارراه هایی که عرض آنها یکی نباشد. (غیر هم عرض):

- اگر چهار تا ماشین باشند اول آنهایی حرکت می کنند که در مسیر عریض تر حرکت می کنند و از بین این دو ،حق عبور با وسیله ای که گردش به راست دارد و در بین دو تایی که در مسیر کم عرض ایستادند حق تقدم با وسیله ای است که سمت راست آن خالی باشد.
- اگر سه تا ماشین باشد حق تقدم از بین وسیله هایی که در مسیر عریض تر قرار دارند با وسیله ای است که سمت راست آن خالی باشد و بعد به ترتیب آن ماشینی که در مسیر عریض تر حرکت می کند و بعد از آن با وسیله ای است که در خیابان کم عرض می باشد.

سه راهی ها:

حق تقدم با وسیله ای که در خیابان مستقیم است. ۲←۳←۱

چرا ۲ اول حرکت میکند؟


حق تقدم در سه راهی

برای اینکه ۲ مستقیم در حال حرکت و ۳ قصد گردش به چپ دارد و ۱ در فرعی قرار دارد

در چهارراه هایی که زاویه دید بسته باشد :

جایی که آیینه های بغل ماشین ما به موازات گوشه های دیوار که شد ایست کرده:

شماره ۳ ایست کامل ← چون تابلوی ایست در مسیر دارد.

اول شماره ۴ ← چون سمت راست آن آزاد است به خاطر ایست کامل ۳.

دوم شماره ۱ ← چون سمت راست آن خالی می شود.

سوم شماره ۲ و بعد هم شماره ۳


حق تقدم در چهارراهی که زاویه دید بسته دارد

در تقاطع هایی که با ورود ماشین در حال ماموریت رو به رو می شویم در هر شرایط حق تقدم با همان وسیله است و بعد از عبور آن وسیله قانون رعایت حق تقدم منصوب به همان جا را رعایت می کنیم. مثلا اگر ۴ تا ماشین با هم بودند حق تقدم با آن ماشینی است که به سمت راست گردش دارد و اگر ۳ تا ماشین بودند حق تقدم با وسیله ای که سمت راست آن خالی باشد.

نکته:

گردش به راست با چراغ قرمز ممنوع می باشد. در چنین مکان هایی گردش به راست آزاد می باشد : در میدان های فاقد چراغ راهنمایی حق تقدم عبور با وسیله ای است که نزدیک حریم میدان در حال حرکت می باشد راهنمای سمت چپ الزامی است و حرکت از سمت چپ صورت می گیرد.


گردش به راست با چراغ قرمز ممنوع می باشد

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.